อิฐบล็อคดินจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญา พงษ์รัตนกูล, ปิยะพรรณ ปัญญาสัมฤทธิ์ผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง อิฐบล็อคดินจากผักตบชวา มีจุดประสงค์เพื่อนำผักตบชวาที่มีจำนวนมากในแม่นํ้า มาเพิ่มคุณค่ามร้างเป็นอิฐบล็อคดินจากวัสดุธรรมชาติ

เนื่องจากผักตบชวาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูฝน และเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้เกิดปัญหาทางน้ำต่างๆ เช่น เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำของฝายหรือประตูระบายน้ำ กีดขวางการสัญจรทางน้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เป็นต้น

คณะผู้จัดทำจึงคิดทำ อิฐบล็อกดินจากผักตบชวา โดยนำ ผักตบชวามาบดและร่อนให้ละเอียด โดยผักตบชวาเมื่อผ่านการสับและตากแล้วจะมีความเหนียว ยืดหยุ่น เมื่อนำมาเป็นส่วนประกอบของอิฐบล็อคดินนอกจากจะช่วยลดปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็นส่วนผสมแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย อีกทั้งยังใช้วัสดุเหลือใช้อย่างดินร่วน โดยต้องนำดินร่วนไปตากให้แห้งนำไปบดและร่อนให้ละเอียดเช่นเดียวกับผักตบชวา หลังจากนั้นใส่ปูนซีเมนต์เข้าไปผสมกับดินในอัตราส่วน 1:3 และตามด้วยผักตบชวาบดสับละเอียด ซึ่งปูนซีเมนต์จะเป็นส่วนผสมหลักที่สำคัญ ทำให้อิฐบล็อคดินมีความแข็งแรง

จากการทดลองพบว่าอิฐบล็อคดินมีการระบายความร้อนได้ดี มีความสามารถในการรับแรงกดที่สูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ มอก.กำหนดไว้ และสามารถนำมาใช้งานได้จริง