อุปกรณ์สำหรับป้องกันตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา วิศลดิลก, ชญาดา รัตนสร้อย, นีรณัฏฐ์ อัศวสุดสาคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากอาชญากรรมหรืออันตรายสามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เห็นได้จากสถิติอาชญากรรมไทยในปีที่ผ่านมา คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตัวขนาดพกพาขึ้นเพื่อลดและแก้ไขปัญหา โดยจะสร้างอุปกรณ์ป้องกันตัวขนาดพกพาผ่านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการจัดทำตัวชิ้นงานขึ้น โดยออกแบบให้สามารถใช้ได้ง่ายและสะดวก เลือกใช้วัสดุที่ทนทานและน้ำหนักเบา เพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นงาน