อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากกากถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยวิษฐา พึ่งประภา, ทิพย์ลดา วิภาตะพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา รัตนกันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่คณะผู้จัดทำได้ศึกษากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบว่าสิ่งสำคัญในกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือการเลือกใช้อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด จึงทำให้เกิดการผลิตอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหลากหลายสูตร ได้แก่ อาหารสูตร MS ,อาหารสูตร VW, อาหารสูตร WPM, อาหารสูตร Y3, อาหารสูตร B5, และอาหารสูตร Miller แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้อาหารสูตร MS เพราะสามารถใช้ได้กับพืชเกือบทุกชนิด อาหารสูตร MS หรืออาหารสังเคราะห์ Murashige and Skoog (MS หรือ MS0 (MS-zero)) เป็นอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่คิดค้นขึ้นโดย Toshio Murashige และ Folke K. Skoog ซึ่งเป็นอาหารทั่วไปที่ใช้ในการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

คณะผู้จัดทำมีความสนใจในประเด็นดังกล่าวและอยากต่อยอดเป็นโครงงานทางวิทยาศาสตร์ โดยเลือกใช้กากถั่วเหลืองที่ผ่านการให้ความร้อนในน้ำเดือด (ประมาณ100 องศาเซลเซียส) และการอบฆ่าเชื้อ มาประยุกต์กับสารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและผลิตเป็นอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้องมีความเหมาะสมกับชิ้นส่วนเนื้อเยื่อที่จะทำการเพาะเลี้ยง ซึ่งอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อประกอบด้วย ธาตุอาหารที่เป็นสารอินทรีย์ ได้แก่ น้ำตาลซูโครส สารควบคุมการเจริญเติบโต และ สารอนินทรีย์ ได้แก่ ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง และสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

คณะผู้จัดทำจึงนำกากถั่วเหลืองที่มีธาตุอาหาร เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม ซูโครส เป็นต้น ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมาประยุกต์ใส่ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในปริมาณต่างเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและเป็นการใช้วัสดุที่เหลือใช้ตามธรรมชาติในการผลิตอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ