การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์ปัญหาความไม่เข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิพิฐพนธ์ บุญเต็ม, รพีภัทร ศรีปัญญา, เกนกิ ทามานากะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ปัญหาความไม่เข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจะมีการให้โจทย์กับเด็ก ให้เด็กอธิบายวิธีการหาคำตอบ จากนั้นใช้ NLP เพื่อเปลี่ยนจาก Speech to Text แล้ววิเคราะห์ว่าเด็กมีข้อบกพร่องหรือไม่เข้าใจในส่วนไหนของวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูสามารถให้คำแนะนำกับเด็กได้อย่างถูกประเด็น และประหยัดเวลา