การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการคัดกรองโรคพาร์กินสันด้วยเสียงพูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิชญ์ ธานินพงศ์, กิตติพัทธ์ เศรษฐศิรินทร์, ธันยกร กาบวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวัฒน์ ยามสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันที่พวกเราอยู่ในยุคสมัยที่ประชากรที่เป็นคนชรามากกว่าจำนวนเด็กและวัยผู้ใหญ่ ผู้คนในวัยชรานั้นจะประสบหรือพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งก็มีโรคอยู่หลายโรคที่คนชราต้องพบเจอ มีอยู่หนึ่งโรคที่ทำให้คนชราต้องทุกข์ทรมานการที่ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเองได้ นั่นก็คือโรคพาร์กินสัน(Parkinson’s Disease)

ผู้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีปัญหาในการใช้ชีวิตเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่นการหกล้ม ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจ เมื่อทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองไม่ได้ เข้าสังคมไม่ได้ มีผลกระทบทางสังคม เข้าสังคมลำบากขึ้น อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดการสื่อสาร มีอาการสั่นทำให้เสียบุคลิก ผลกระทบต่อครอบครัว ที่ต้องสละเวลามาช่วยดูแล อาจเพิ่มความกังวลของคนในครอบครัวและคนรอบข้าง

เนื่องจากในปัจจุบันที่พวกเราอยู่ในยุคสมัยที่ประชากรที่เป็นคนชรามากกว่าจำนวนเด็กและวัยผู้ใหญ่ ผู้คนในวัยชรานั้นจะประสบหรือพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งก็มีโรคอยู่หลายโรคที่คนชราต้องพบเจอ มีอยู่หนึ่งโรคที่ทำให้คนชราต้องทุกข์ทรมานการที่ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเองได้ นั่นก็คือโรคพาร์กินสัน(Parkinson’s Disease)

ผู้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีปัญหาในการใช้ชีวิตเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่นการหกล้ม ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจ เมื่อทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองไม่ได้ เข้าสังคมไม่ได้ มีผลกระทบทางสังคม เข้าสังคมลำบากขึ้น อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดการสื่อสาร มีอาการสั่นทำให้เสียบุคลิก ผลกระทบต่อครอบครัว ที่ต้องสละเวลามาช่วยดูแล อาจเพิ่มความกังวลของคนในครอบครัวและคนรอบข้าง

เราจึงมีความคิดที่จะทำปัญญาประดิษฐ์ในการทำนายโรคพาร์กินสันระยะเริ่มต้นโดยการใช้เสียง