หลอดไฟขวดพลาสติกจากสารฟอกขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวตพลพงศ์ เกษร, จุฑาทิพย์ รับสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน

หลอดไฟจากขวดพลาสติกจากสารฟอกขาว

ผู้จัดทำ นายนวตพลพงศ์ เกษร ม.5/4 เลขที่ 11 นางสาวจุฑาทิพย์ รับสิน ม.5/5 เลขที่ 5

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สกลเกียรติ ขันทอง

สถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณืราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้เป็นโครงงานประดิษฐ์หลอดไฟจากขวดพลาสติกจากสารฟอกขาว เพื่อศึกษาวีการสร้างแสงไฟโดยประหยัดที่สุดเพื่อให้โลกนี้มีขยะประเภทขวดพลาสติกน้อยลงเนื่องจากในปัจจุบันนี้ความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มมีเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน หาง่ายและราคาถูก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพ ขยะมีเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งขยะประเภทนี้ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน

จึงทำให้คณะผู้จัดทำได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อลดขยะพลาสติกรวมทั้งได้ลดปัญหาโลกร้อนทั้งยังสามรถใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก ซึ่งค่อนข้างเป็นปัญหาในไทยในบางพื้นที่และได้ผลที่น่าพอใจออกมา

แต่อาจจะสามารถต่อยอดให้สามารถใช้ในตอนกลางคืนโดยพลังงานทดแทนต่างๆได้ เช่น พลังงานลม เป็นต้น