แขนกลตรวจจับและคัดแยกวัตถุด้วยกล้องเว็บแคม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชานุช บุญไพโรจน์, คาทซึมาซะ อิโนอุเอะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทรี มนตรีศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานแขนกลตรวจจับและคัดแยกวัตถุด้วยกล้องเว็บแคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการทำงานของแขนกล และใช้แขนกลคัดแยกวัตถุเพื่อพัฒนาในการใช้ประโยชน์ต่อไป การพัฒนาแขนกล คือ เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบนำไปใช้และประเมินระบบ โดยใช้ Arduino เป็นตัวควบคุมแขนกล และใช้ CIRA CORE ในการเขียนโปรแกรม