แคปซูลจากสารสกัดเพคตินในเปลือกแตงโม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สริตา จันทะโส, อรปรียา ทุมสา, สุธิดา ไชยรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษายาแคปซูลพบว่ายาแคปซูลเป็นยาที่มีลักษณะที่ลื่นกลืนง่าย

มีประโยชน์คือช่วยนำส่งยาในเรื่องการกลบกลิ่นและรสที่ไม่ดีของยาโดยปลอกแคปซูลที่บรรจุยาส่วนมากทำมาจากเจลาติน น้ำ และสี ซึ่งเจลาตินมาจากการแปรรูปคอลลาเจนที่มีอยู่ใต้ผิวหนังและกระดูกของสัตว์เช่นวัวหรือหมู แต่ในกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นไม่สามารถทานหมูได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงศึกษาหาวัตถุดิบอื่นมาใช้แทนเจลาตินในการทำแคปซูลและพบว่า เพคตินนั้นมีคุณสมบัติหลายอย่างคล้ายเจลาตินและสามารถพบเพคตินส่วนมากในเปลือกของพืชผักผลไม้ ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้น มีการทิ้งขยะจำพวกเปลือกพืชผักผลไม้เป็นจำนวนมาก และเปลือกของพืชผักผลไม้ที่มีปริมาณเพคตินสูงและหาได้ง่ายนั่นก็คือเปลือกของแตงโม ดังนั้นโครงงานนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแคปซูลที่ได้จากเปลือกแตงโมว่าสามารถละลายน้ำได้ดีเหมือนแคปซูลตามท้องตลาดหรือไม่ โดยทำการสกัดเพคตินจากเปลือกแตงโมด้วยกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นจะนำเพคตินที่ได้ไปทำแคปซูลและนำแคปซูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ แคปซูลที่ได้จากท้องตลาด ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประหยัดต้นทุนในการผลิตเนื่องจากใช้เปลือกแตงโมแทนสัตว์ใหญ่ในการผลิตแคปซูล สามารถผลิตเพคตินจากธรรมชาติได้ ลดการนําเพคตินเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ชาวมุสลิมและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกแตงโมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์