เว็บไซต์นำเสนอเครื่องแต่งกายและอาคารในโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริภา บูชาพันธ์, เขมวิชญ์ สารพิช, วณิชชาวดี เวทางคบวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบ คำซาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากนักเรียนใหม่ที่จะเข้าศึกษาที่โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมนั้นยังไม่ทราบการแต่งกายและอาคารในโรงเรียนจึงทำให้เกิดปัญหานักเรียนแต่งกายผิดวันและเข้าเรียนไม่ตรงเวลาเพราะไม่รู้จักอาคารจึงจัดทำเว็บไวต์นี้มาเพื่อแก้ไขปัญหา