เส้นใยเครื่องปริ้นท์สามมิติจากขวดพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศภัค วิชัย, ณภทร ศรีสุรักษ์, ปฏิพน นาดูน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบ คำซาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจาก ขวดพลาสติก คือ ขวดที่ทำมาจากพลาสติกทำให้เกิดปัญหาทางมลพิษทั้งตอนผลิตและทำลายหากจะย่อยสลายก็ใช้เวลานาน และเส้นใยสามมิติที่วัสดุในการประดิษฐ์ก็มีราคาสูง จากที่กล่าวมาเราจึงสร้างเครื่องที่สามารถเปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นเส้นใยของเครื่องปริ้นท์สามมิติ