เปิดปิดไฟด้วยเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรมาภรณ์ ประโยชน์มี, ธัญชนก ม้าทอง, กนกอร สมสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบ คำซาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจคนเรามักจะหาสิ่งที่สร้างความสะดวกสบายให้กับตนเองเพื่อเอื้ออำนวยในการใช้และต้องการให้เกิดความสนใจในชิ้นงานหรือความนิยม