การเตรียมกากเพชรจากเปลือกหอยแมลงภู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลฉัตร ทองกร, ชยธร จันทร์สว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวัฒน์ชัย ประพาฬ, พงศ์พรหม พรเพิ่มพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกหอยแมลงภู่เป็นขยะการเกษตรที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ภายในเปลือกหอยแมลงภู่ประกอบด้วยผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีสมบัติทางแสงส่งผลให้เกิดการเหลือบแสงและแวววาวสวยงามผสมรวมกับสารอินทรีย์ ในการศึกษานี้ทำการศึกษาวิธีการแยกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่โดยเตรียมให้เป็นผงกากเพชร จากการนำเปลือกหอยแมลงภู่ไปแช่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ำยาฟอกผ้าขาวไฮเตอร์พบว่าสามารถไฮโดรไลซิสสารอินทรีย์ได้ และน้ำยาฟอกผ้าขาวไฮเตอร์สามารถทำให้เกล็ดผลึกแคลเซียมคาร์บอนเนตหลุนร่อนออกมาได้ เมื่อนำเปลือกหอยแมลงภู่ไปเผาพบว่าเปลือกหอยเปราะและแตกหักง่ายขึ้น และมีเกล็ดผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหลุดร่อนออกมามากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถแยกผลึกแคลเซียมคาร์บอนเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่ได้ และนำไปพัฒนาเพื่อเป็นวัตถุดิบในเครื่องสำอางได้ในลำดับถัดไป