ฉลากอินดิเคเตอร์บอกความสดของกุ้งจากกระเจี๊ยบแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟองส้ม แก้วรอด, พัชราภา คุณาวุฒิ, กุลธิรัตน์ สว่างแสงวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวัฒน์ชัย ประพาฬ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการค้าขายอาหารทะเลทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทําให้มีการขนส่งจากพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลให้เมื่อของถึงมือผู้บริโภคอาหารทะเลจึงไม่สดและ อาจเกิดการเน่าเสียในระหว่างการขนส่งได้ โดยที่ผู้บริโภคจะต้องสังเกตด้วยตัวเองซึ่งต้องใช้ความชํานาญหรือ ประสบการณ์ในการเลือกซื้อ โครงงานนี้จึงได้พัฒนาฉลากหรือกระดาษที่สามารถตรวจวัดการเน่าเสียของ อาหารได้ โดยการสกัดสารแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงและชุบบนกระดาษกรองจะได้กระดาษกระเจี๊ยบ แล้วนําไปทดสอบการเปลี่ยนสีของกระดาษกระเจี๊ยบด้วยไอระเหยของแอมโมเนีย พบว่ากระดาษกระเจี๊ยบ สามารถตรวจวัดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นเบสได้ ทางคณะผู้จัดทําจึงกระดาษกระเจี๊ยบไปทดสอบการเปลี่ยนสี ด้วยกุ้งสดและพบว่ากระดาษกระเจี๊ยบเกิดการเปลี่ยนสีเมื่อกุ้งเริ่มเกิดการเปลี่ยนสภาพและเริ่มมีกลิ่น แสดงให้ เห็นว่าสามารถนํากระดาษกระเจี๊ยบไปใช้ในการบอกการเน่าเสียของกุ้งได้และสามารถนําไปพัฒนาให้เป็นฉลาก อัจฉริยะสําหรับรรจุภัณฑ์อาหารสดในเชิงพาณิชย์ได้