การพัฒนาเกมเขาวงกตโดยโปรแกรม Scratch เพื่อเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษณพร โฉมห่วง, พริมาพร ลครชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อผู้เล่น เช่นการที่เล่นเกมมากเกินไป จนสมองไม่ได้ฝึกเท่าที่ควร คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาเกมการฝึกสมองเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา จากโปรแกรมที่ชื่อว่า Scartch โดยการสร้างเกมแก้ปัญหาที่สมมติบทบาทเป็นตัวละครหนึ่งในเกมที่หาทางออกจากเขาวงกตที่ซับซ้อน โดยผู้จัดทำโครงงานสามารถพัฒนาเกมได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น