การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์แบบอาร์พีจี (RPG) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องระบบสมการเชิงเส้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุธิดา การยะบุตร, ธมลวรรณ สูตรสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสร้างเกม RPG จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเอารูปแบบการศึกษายุคใหม่ที่ใช้Social media หรือ สื่อสังคม ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้น โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีชื่อว่า RPG maker MZ ทั้งนี้ได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เกมRPG โดยผู้จัดทําโครงงาน สามารถพัฒนารูปแบบของ เกมRPG ได้ด้วยตนเองและนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้มากขึ้น