การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดการสั่นสะเทือนด้วย MPU6050 เพื่อเป็นต้นแบบในการทำอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในตัวอาคาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ราชาวดี ปัญญาสาร, กวินธิดา ภูมิศักดิ์สิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง, ภาณุมาศ ประทุมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาเเละความสำคัญ

แผ่นดินไหว (earthquake) เป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถทำให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ซึ่งสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวหรือปรากฏการณ์การณ์สั่นสะเทือนนั้นก็เกิดได้จาก 2 สาเหตุหลักๆสาเหตุแรกคือเกิดจากธรรมชาติ เช่นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การยุบตัวใต้ดินการเปลี่ยนแปลงสถานะใต้ดินเป็นต้น และสาเหตุที่สองคือเกิดจากการกระทำของมนุษย์มีทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิด การทำเหมือง สร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนใกล้รอยเลื่อน การทำงานของเครื่องจักรกล การจราจร เป็นต้นผลที่เกิดจากแผ่นดินไหวมีหลายประการแต่จะมีความรุนแรงน้อยกว่าการเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าวันหนึ่งๆ จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบาๆเท่านั้นคนทั่วไปเลยไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนั้น

MPU6050 Accelerometer + Gyroscope คือโมดูลเซนเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวและความเอียงของวัตถุ โดยตรวจวัดจากความเร่งเชิงเส้น (Linear Acceleration) และ ความเร็วเชิงมุม (Angular Velocity หรือใช้ Gyroscope) ถือเป็นอุปกรณ์แบบ 6 DOF (6 Degrees of Freedom) คืออุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดค่าได้ทั้ง 6 แกนคือ Ax ,Ay ,Az ,Gx ,Gy และ Gz

ความสั่นสะเทือน ( vibration ) คือการที่วัตถุถูกกระทำด้วยแรงที่มีลักษณะเป็นคาบ ( Period ) โดยมีการส่งผ่านพลังงานผ่านวัตถุโดยไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนตำแหน่งอย่างถาวร แต่มีลักษณะของการแกว่งกวัดไป-กลับ ของวัตถุนั้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สมมุติฐาน

  • สามารถวัดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำ

  • สามารถแจ้งเตือนการเกิดแผ่นดินไหวได้

  • สามารถระบุค่าการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ทุกทิศทาง

senserที่ใช้ในการทดลอง

  • MPU6050