การหาค่า x ที่ทำให้ y เท่ากับ รากที่สองของ x บวก a ทั้งหมดกำลังสอง บวก b กำลังสอง บวก รากที่สองของ x บวก c ทั้งหมดกำลังสองบวก d กำลังสอง มีค่าน้อยที่สุด และค่าน้อยที่สุดคืออะไร (เมื่อ a, b, c และ d เป็นจำนวนจริง)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมปุณย์ เอกวานิช, ศุภกร เลิศอิทธิกุล, กัญจน์ภณ โสภณเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสราภา จันทร์เมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงการดังกล่าวมีที่มาจากการต้องการหาระยะทางที่สั้นที่สุด โดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ ทฤษฎีบทปีทาโกรัส รูปสามเหลี่ยมคล้าย และค่าสัมบูรณ์ และนำโปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) มาช่วยแสดงผลจากสมการเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น จนนำมาสู่สมการสำเร็จในการแก้ปัญหา