การหาจำนวนจุดยอดของรูป k เหลี่ยมปกติที่ซ้ำกันภายในรูป n เหลี่ยมปกติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกฤต ไกรเลิศ, ณัฐณิชา บุญสงค์, พิมพ์ลภัส โอฬารกิจอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการหาจำนวนจุดยอดของรูป k เหลี่ยมปกติที่ซ้ำกันภายในรูป n เหลี่ยมปกติ เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการอธิบายเพื่อค้นหาทฤษฎีและพิสูจน์สมบัติบางประการของรูป k เหลี่ยมปกติที่แนบในรูป n ปกติ โดยการนำเอาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีจำนวนมาใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎี และนำความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Dev C++ มาใช้ในการคำนวณหาจุดยอดมุมที่ซ้ำกัน โดยโครงงานชิ้นนี้เริ่มต้นจากการสังเกตรูปหลายเหลี่ยมของเหรียญห้าบาท พบว่าเป็นรูปสิบเหลี่ยมที่มีด้านเท่ามุมเท่า จึงทำให้คณะผู้จัดทำสนใจศึกษาหาจำนวนรูปหลายเหลี่ยมปกติที่แนบในรูปสิบเหลี่ยมได้