การศึกษาสารสกัดจากส่วนต่างๆของต้นมะพร้าวเพื่อใช้ในการล่อด้วงแรดมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวสสาราช ผาเเก้ว, ฟัยรูซ จันทร์สนิท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา ดลระหมาน, ธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทำเกษตรกรรมปลูกสวนมะพร้าว ได้พบปัญหาโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ลมพัดแรง ฝนตกหนัก หรือหนาวในเวลากลางคืน ด้วงแรดมะพร้าวมันมักจะเข้ามาทำลายความเสียหายของต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวเกษตรกร โครงงานนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อดักล่อด้วงแรดมะพร้าว และป้องกันด้วงแรดมะพร้าวทำลายต้นมะพร้าว โดยเฉพาะส่วนของยอดอ่อนหรือกัดเจาะโคนทางใบของต้นมะพร้าว โดยใช้ส่วนต่างๆของต้นมะพร้าวมาสกัด เพื่อศึกษาว่าส่วนไหนของต้นมะพร้าวที่มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติของฟีโรโมนของด้วง ที่สามารถล่อดักด้วงแรดมะพร้าวได้ โดยนำสารที่สกัดได้ไปทดสอบในการล่อด้วงแรดและเปรียบเทียบปริมาณด้วงที่ล่อได้