การศึกษาสมการจำนวนรอบของกังหันลมที่ใช้ได้ผลดีที่สุดในทางปฏิบัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงษ์ นุ่นมี, ตะวันฉาย สุรภี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นที ทองดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานการศึกษาสมการจำนวนรอบของกังหันลมที่ใช้ได้ผลดีที่สุดในทางปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาสมการใบพัดโดยใช้ทฤษฎีการประมาณค่าในช่วง (Interpolation) ในรูปร่างต่างๆ และการวางมุมต่อกันของใบพัดกังหันลมโดยดำเนินการศึกษาโดยการทำโมเดลและจะใช้วัสดุในการทำใบพัดคือ กระป๋องน้ำ โดยจะเปรียบเทียบในส่วนของจำนวนใบพัดและการวางมุมที่ทำให้หมุนจำนวนรอบมากที่สุดโดยเปรียบเทียบระหว่าง 3 และ 4 ใบพัด เพื่อทำการหาค่าเฉลี่ยระหว่างผลลัพธ์ ของใบพัดในแต่ละแบบเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้จากผลการทดลองไปประกอบกับการวิเคราะห์ในการสร้างกังหันลมจริงโดยผลการศึกษาพบว่า สมการของมุมต่อจำนวนรอบการหมุนอยู่ในรูป ดังนี้

f(x)= -0.17(x-10)+13.25

x is the angle θ acting on the propeller