การสกัดสารซาโปนินจากถั่วเหลืองเพื่อยับยั้งเชื้อราในขนมปัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสิตา นิกูโน, ณฐพร สหะวงศ์วัฒนา, กันตวิชญ์ ผลวัฒนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรินยา สวาหลัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนมปังโดยส่วนใหญ่มีอายุโดยประมาณ 3-4 วันในอุณหภูมิห้อง เมื่อระยะเวลาผ่านไป ขนมปังจะเกิดเชื้อราขึ้น และเชื้อราบางชนิดสามารถผลิตสารพิษ หากรับประทานเข้าไปอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นการสกัดสารซาโปนินจากถั่วเหลืองเพื่อยับยั้งเชื้อราในขนมปัง โดยนำสารสกัดที่ได้ไปผสมกับขั้นตอนการทำขนมปังและหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดซาโปนินที่ยับยั้งการเกิดเชื้อราบนขนมปังได้นานที่สุด และศึกษาประสิทธิของขนมปังที่มีส่วนผสมของสารสกัดซาโปนินจากถั่วเหลือง