การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าเยื้องศูนย์กลางกับเพศของไข่ไก่ เพื่อใช้ในการสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบเพศของไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา จันสว่าง, สกลสุภานี ตรีกา, อรรวินท์ จันทร์ดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล วรหาญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาค่าเยื้องศูนย์กลางของไข่ไก่ว่ามีความสัมพันธ์กับเพศของไข่ไก่ ศึกษาจากใช้รูปวงรี ในการศึกษาค่าเยื้องศูนย์กลางของไข่ไก่จะต้องคำนวณไข่ในแนวนอนใช้แกนเอกซึ่งในที่นี้คือความยาวที่มากที่สุดในแนวยาว

และแกนโทคือความยาวที่มากที่สุดในแนวขวาง โดยที่ไข่ไก่1ฟอง โดยที่ไข่ไก่เป็นรูปวงรีที่มีจุดศูนย์กลางแตกต่างกันออกใบในแต่ละใบ แบ่งออกเป็นรูปวงรี2ฝั่งจากส่วนของเส้นตรงที่ยาวที่สุดในแนวแกนโท จะได้รูปวงรีออกมา2รูป

แล้วหาค่าเยื้องศูนย์กลางของวงรีแต่ละรูปออกมาหาค่าเฉลี่ย และทำงานวิจัยเชิงสถิติ เก็บข้อมูลจากเพศไก่ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบเพศของไข่ไก่

การศึกษาการดูเพศของไก่โดยระยะเวลาสั้นลง เพื่อจะได้ลดต้นทุนในการกำจัดลูกไก่ที่ไม่ต้องการทิ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไก่และไข่ไก่เนื้อ

เนื่องจากแอปพลิเคชั่นจำแนกเพศนี้จะช่วยในการจำแนกเพศของไก่ทำให้ทราบเพศของไก่ตั้งแต่อยู่ในไข่ ทำให้สามารถนำไข่ที่จำแนกแล้วไปประกอบอาหารหรือสร้างประโยชน์ต่อไป