การศึกษาความสัมพันธ์ของฟังก์ชันระหว่างจำนวนรถกับความยาวรอบสัญญาณไฟจราจร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร แสนจำลา, นภัสรา ไกยวินิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสิทธิ์ บึงไสย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับสภาพปัญหาจราจรที่ติดขัดอย่างหนักในเขตพื้นที่เมือง ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่เทศบาลเมืองของแต่ละจังหวัด นับวันมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก และจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้การจราจรภายในจังหวัดหนาแน่นและมีปัญหาการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลา จากข้อมูลปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน ระหว่างจำนวนรถกับความยาวรอบสัญญาณไฟจราจร จากการหารูปแบบฟังก์ชันที่ทําให้ระยะเวลาของสัญญาณไฟจราจรติดขัดน้อยที่สุด ลดระยะเวลาการรอสัญญาณไฟจราจรเพื่อเพิ่มความจุและประสิทธิภาพของการจราจร และได้ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลจากตารางในแต่ละพื้นที่เพื่อหารูปแบบฟังก์ชันที่มี ระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้สัญญาณไฟจราจร เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและประยุกต์ใช้ฟังก์ชันจากรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตระจําวัน