ฟิลเตอร์กรองสารนิโคตินจากเส้นใยพืชตระกูลมิ้นท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา บุญญานุพงศ์, ปกรณ์เกียรติ เพชรประดับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทำวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของฟิลเตอร์กรองสารนิโคตินจากเส้นใยพืชตระกูลมิ้นท์ เนื่องจากปกติแล้วนิโคตินเป็นสารประกอบกลุ่มแอลคะลอยด์ ไนโตรเจน พบในพืชหลายชนิดเช่น มะเขือเทศ มะเขือม่วง มันฝรั่ง พริกไทย ต้นโคคา มีปริมาณมากในใบยาสูบ การสูบบุหรี่ยาสูบแบบเผาไหม้มีนิโคตินออกมากับควันบุหรี่ผู้สูบ จึงได้รับนิโคติน ซึ่งจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็ว และผ่านแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมองเข้าสู่สมองในเวลาประมาณ ๗ วินาที และมีอายุครึ่งชีวิตในกายประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะมีการเพิ่มอัตราเต้นของหัวใจ เพิ่มแรงดันเลือด และอัตราการหายใจ ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้จึงได้ทำการศึกษาพืชตระกูลมิ้นท์ เมื่อไทเทรต H2SO4 กับสารสกัดหยาบบนิโคติน ที่น้ำหนักใบยาสูบ 1 กรัม คิดเป็นปริมาณนิโคติน 42.812 mg/ml ไทเทรต H2SO4 กับเมนทอล 1 ml ที่น้ำหนักใบยาสูบ 1 กรัม ใช้เวลาเผา 3 นาที ได้ปริมาณนิโคตินอยู่ที่ 25.298 mg/ml ไทเทรต H2SO4 กับเมนทอล 1 ml ที่น้ำหนักใบยาสูบ 1 กรัม ใช้เวลาเผา 5 นาที ได้ปริมาณนิโคตินอยู่ที่ 29.19 mg/ml ไทเทรต H2SO4 กับเมนทอล 1 ml ที่น้ำหนักใบยาสูบ 2 กรัม ที่ใช้เวลาเผา 5 นาที ได้ปริมาณนิโคตินอยู่ที่ 60.326 mg/ml ไทเทรต H2SO4 กับเมนทอล 1 ml ที่น้ำหนักใบยาสูบ 3 กรัม ใช้เวลาเผา 5 นาที ได้ปริมาณนิโคตินอยู่ที่ 85.624 mg/ml จากการทดลองสรุปผลได้ว่า เวลาและปริมาณใบยาสูบมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของการดูดซับนิโคติน ของสารสกัดหยาบเมนทอล โดยการเผาที่เวลา 5 นาที จะมีปริมาณนิโคตินสูงกว่าการเผา 3 นาที ที่ปริมาณยาสูบที่เท่ากัน และ ที่ น้ำหนักใบยาสูบ 3 กรัม จะมีการดูดซับนิโคตินของสารสกัดหยาบเมนทอลได้สูงกว่า 2 และ 1 กรัม จากมากไปน้อยตามลำดับ ที่ เวลาเผาเดียวกัน เมื่อนำมาหาเปอร์เซ็นต์การดูดซับนิโคตินของสารสกัดหยาบเมนทอล ทำให้ทราบว่า เมนทอล 1 ml มีการดูดซับนิโคตินเฉลี่ยอยู่ที่ 29.2873 mg/ml และเมื่อนำมาหาประสิทธิภาพการดูดซับนิโคตินแล้ว ทำให้ทราบว่า % การดูดซับนิโคตินของเมนทอลอยู่ที่ 46.179 %