ฟองน้ำชีวภาพจากเกล็ดปลากะพงขาวและนาโนเซลลูโลสจากใบจาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภพร กลับกลายดี, กานต์ ศึกเสือ, ณัฐพล ตันติศิริวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุสุมา เชาวลิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมฟองน้ำชีวภาพจากเกล็ดปลากะพงขาวและ สารสกัดหยาบจากใบบัวบก สำหรับดูดซับของเสียและโลหะมีพิษ โดยเตรียมเจลาตินจากเกล็ดปลากะพงขาวเพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตฟองน้ำชีวภาพและศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง เจลาตินจากเกล็ดปลากะพงขาวต่อสารละลายพอลีไวนิลแอลกอฮอล์ จากการทดลอง พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดคือ 70:30 ปริมาตรน้ำร้อยละ 30 ร่วมกับการให้อากาศ 30 นาที ซึ่งสามารถดูดซับน้ำมันได้ร้อยละ 275.2 ± 0.2 ของน้ำหนักฟองน้ำ และเมื่อผสมสารสกัดหยาบจากใบบัวบกกับผงนาโนซิลิการ้อยละ 30 ของน้ำหนักฟองน้ำ พบว่า ฟองน้ำชีวภาพจากเกล็ดปลากะพงขาวสามารถดูดซับน้ำมันได้ร้อยละ 724 ของน้ำหนักฟองน้ำ ดูดซับโลหะมีพิษ (Fe, Pb, Mg) สูงที่สุด ได้ร้อยละ 85.94±0.21, 84.88±0.42 และ 88.75±0.42 ของน้ำหนักฟองน้ำ และมีประสิทธิภาพ การดูดซับสีย้อมผ้าบาติก ชนิดรีแอ็กทีฟ ร้อยละ 99

ซึ่งจะมีการต่อยอดในด้านการเสริมประสิทธิภาพการดูดซับโลหะ สีย้อมผ้าบาติก และน้ำมันด้วยนาโนเซลลูโลสจากใบจาก