การศึกษาสมบัติของกัมจากเมล็ดมะค่าร่วมกับยางมะกอกป่าสู่การพัฒนาเป็นเจลทำความเย็น ในการเก็บรักษาความเย็นสำหรับเก็บนมแม่เพื่อรักษาคุณภาพของนมแม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรพจน์ หินศรี, ธณรัฐ สุวรรณแสง, ณัฐนนท์ ศิริธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสมบัติของกัมจากเมล็ดมะค่าร่วมกับยางมะกอกป่าสู่การพัฒนาเป็นเจลทำความเย็นในการเก็บรักษาความเย็นสำหรับเก็บนมแม่เพื่อรักษาคุณภาพของนมแม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสมบัติทางกายภาพของกัมจากเมล็ดมะค่าและยางมะกอกป่า 2)ศึกษาคุณสมบัติของเจลทำความเย็นที่พัฒนาจากกัมจากเมล็ดมะค่าร่วมกับยางมะกอกป่า 3)ศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เจลทำความเย็นที่พัฒนาจากกัมจากเมล็ดมะค่าร่วมกับยางมะกอกป่า 4)ศึกษาประสิทธิภาพของเจลทำความเย็นที่พัฒนาจากกัมจากเมล็ดมะค่าร่วมกับยางมะกอกป่าในการเก็บรักษาความเย็นสำหรับเก็บนมแม่

มีกระบวนการศึกษาดังนี้คือ 1) ศึกษาสมบัติทางกายภาพของกัมจากเมล็ดมะค่าและยางมะกอกป่า 2) ศึกษาคุณสมบัติของเจลทำความเย็นที่พัฒนาจากกัมจากเมล็ดมะค่าร่วมกับยางไม้ในท้องถิ่น 3) ศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เจลทำความเย็นที่พัฒนาจากกัมจากเมล็ดมะค่าร่วมกับยางไม้ในท้องถิ่น 4) ศึกษาประสิทธิภาพของเจลทำความเย็นที่พัฒนาจากกัมจากเมล็ดมะค่าร่วมกับยางไม้ในท้องถิ่นในการเก็บรักษาความเย็นสำหรับเก็บนมแม่