การศึกษาสมบัติของไม้อัดจากชานอ้อยผสมสารหน่วงไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา สุวรรณโสภา, รุ่งฤดี ศรีพุฒทา, ปิยะธิดา ศรีเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา แสนทวีสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของไม้อัดจากชานอ้อยและตัวประสาน ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของไม้อัดจากช้านอ้อยที่ผสมสารหน่วงไฟ