การศึกษาสภาพอวกาศของดวงอาทิตย์ ในช่วงวัฏจักรสุริยะที่ 25

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภณ อภัยแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภัค ชูวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้วิจัยได้สนใจที่จะศึกษาสภาพอวกาศของดวงอาทิตย์ จุดดำ และความสัมพันธ์ของกิจกรรมบนดวงอาทิตย์ เนื่องจากสภาพอวกาศที่เกิดจากดวงอาทิตย์มีผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กและบรรยากาศของโลก โดยในการศึกษานั้นผู้วิจัยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์ ผ่านระบบดาวเทียมทางเว็บไซต์ขององค์กรต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของดวงอาทิตย์ไว้ในแต่ละวัน แล้วนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และแนวโน้มของกิจกรรมบนดวงอาทิตย์