บรรจุภัณฑ์กระดาษจากเปลือกทุเรียนและสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อยืดอายุและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในช็อกโกแลตแท่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรลภัส บุญวิชัย, ณัฏฐกิตติ์ ศิริกาญจนโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ปิยะบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ คือ สร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเปลือกทุเรียนกับสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อยืดอายุและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในช็อกโกแลตแท่ง เนื่องจากการเก็บช็อกโกแลตในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม และเก็บไว้เป็นเวลานานก่อนการรับประทานอาจพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้สามารถก่อโรคอาหารเป็นพิษได้ และในปัจจุบันมีการทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยวัสดุธรรมชาติโดยเฉพาะเปลือกผลไม้เหลือทิ้งรวมถึงเปลือกทุเรียนด้วยเช่นกัน เนื่องจากเส้นใยจากเปลือกทุเรียนมีลักษณะคล้ายกับเส้นใยที่ได้จากไม้เนื้อแข็ง มีเจลและเพคตินในตัว มีความสามารถในการขึ้นรูปเป็นกระดาษได้นอกจากนี้มีงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดสดโดยวิธีการสกัดเย็นด้วยเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง S. aureus ได้ดี (อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, 2549) ดังนั้นการศึกษาและสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเปลือกทุเรียนกับสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และยืดอายุของช็อกโกแลตแท่งเป็นทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศอีกด้วย ผู้จัดทำจึงได้มีระเบียบวิธีการทำโครงงานดังนี้ เตรียมสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดสด, ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อ S. aureus ของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด ด้วยวิธี Disc diffusion, ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อ S. aureus ของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด ด้วยวิธี MIC และ MBC, เตรียมเส้นใยกระดาษจากเปลือกทุเรียน, ขึ้นรูปแผ่นกระดาษจากเส้นใยกระดาษจากเปลือกทุเรียน กับสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด และทําบรรจุภัณฑ์, ทดสอบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์กระดาษในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus, ทดสอบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์กระดาษในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียในช็อคโกแลตแท่ง จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยนําค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย (Analysis of Variance : ANOVA) ของแต่ละกรรมวิธี หาความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างกรรมวิธีทดลองด้วยวิธี Duncan’s multiple range test