น้ำยายืดอายุกล้วยไม้ตัดดอกตระกูลหวายพันธุ์ขาว 5N (Dendrobium ‘White 5N’) จากสารสกัดหยาบเมล็ดมะรุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สมิตา ศิวาวุธ, ภาณุพงศ์ อนุตรอังกูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพนาถ น้อยแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยไม้ตัดดอกพันธุ์ขาว 5N เป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีการส่งออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในระหว่างการขนส่ง กล้วยไม้จะผลิตเอทิลีน ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพเร็วขึ้น งานวิจัยนี้เป็นการทดลองเพื่อหาสูตรน้ำยายืดอายุกล้วยไม้ตัดดอกจากสารสกัดหยาบเมล็ดมะรุม โดยใช้ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบที่แตกต่างกัน ได้แก่ 0.2403 g/L, 0.7209 g/L และ 1.4417 g/L เปรียบเทียบกับสูตรที่ใช้ Silver nitrate 10 ppm ซึ่งเป็นสูตรที่ผู้ส่งออกใช้ในปัจจุบัน ผู้วิจัยวัดผลโดยบันทึกอัตราการดูดน้ำของช่อดอกกล้วยไม้ จำนวนการบานเพิ่มของดอก และการเสียสภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อคำนวนอายุการปักแจกัน ผลการทดลองพบว่า การใช้น้ำยายืดอายุจากสารสกัดหยาบเมล็ดมะรุมส่งผลให้กล้วยไม้มีอายุการปักแจกันประมาณ 40 วัน โดยสามารถยืดอายุการปักแจกันได้มากกว่าสูตรที่ใช้ Silver nitrate ที่มีอายุการปักแจกันประมาณ 30 วัน เนื่องจากในสารสกัดหยาบเมล็ดมะรุมมีสาร Benzyl isothiocyanate ซึ่งสามารถยับยั้งการผลิตเอทิลีนได้ ทำให้กล้วยไม้มีอายุการปักแจกันที่ยาวนานขึ้น