จอยสติกมือเดียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ถิรายุ ศรีแก้ว, ณธีพัฒน์ คำกอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์