ความสัมพันธ์รูปทรงเรขาคณิตกับหลังคาบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตน์สฤษฎิ์ อุทุมทอง, กิตติชาติ สุขรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ ตาลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิตกับหลังคาบ้านโดยเเยกศึกษาเป็นรูปทรงหลังคาทั้งหมด 2 รูปทรง คือ 1.หลังคาทรงโดมหรือทรงโค้ง 2.หลังคาทรงปั้นหยา