เฝือกอ่อนจากยางพาราธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกาจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนากานต์ รัตนบุรี, ณัฐรัตน์ เพ็ชรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาอัตราส่วนของซิลิกาจากชานอ้อยต่อน้ำยางพาราในการผลิตเฝือกอ่อนที่มีคุณสมบัติเพิ่มความแข็งแรง (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสมบัติเชิงกลของเฝือกอ่อนที่พัฒนาจากยางพาราที่เสริมแรงด้วยซิลิกาจากชานอ้อย โดยแบ่งเป็นขั้นตอนของการสังเคราะห์ซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วนำไปทดสอบโดยใช้เทคนิค EDS, FTIR, SEM และในขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ยาง นำน้ำยางพาราธรรมชาติมาผ่านกระบวนการปั่นหมุนเหวี่ยงเพื่อให้ได้น้ำยางข้น 60% แล้วเตรียมดิสเพอร์ชันของสารที่ใช้ในกระบวนการคอมพาวด์น้ำยาง และในขั้นตอนของการผสมดิสเพอร์ชันของซิลิกา แบ่งน้ำยาง ออกเป็น 9 ส่วนเท่า ๆ กันสำหรับแบ่งอัตราส่วนการใส่ซิลิกาเป็น 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 10 และ 20 phr จากนั้นนำยางที่ผ่านการคอมพาวด์ไปผ่านกระบวนการขึ้นรูป แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพของสมบัติเชิงกลของยาง ได้แก่ ความทนต่อแรงดึง ความต้านทานแรงฉีกขาด ความหนาแน่น ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของซิลิกาจากชานอ้อย โดย เทคนิค EDS ประกอบไปด้วยธาตุ O ร้อยละ 40.6 ธาตุ Si ร้อยละ 27.7 ผลของการทดสอบประสิทธิภาพของสมบัติเชิงกลของยางที่มีความเหมาะสมในการทำเฝือกอ่อน คือ ยางที่มีอัตราส่วนของซิลิกา 1.5 phr ซึ่งมีค่าความทนต่อแรงดึง เท่ากับ 0.0955 N/mm2 ค่าความต้านทานแรงฉีกขาด เท่ากับ 11.46 N/mm ความหนาแน่น เท่ากับ 0.87 g/cm3