เมทริกซ์กับการลงทุนโดยความเสี่ยงต่ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐกรณ์ สิทธิศักดิ์, ติณณภพ เพชรอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวนีย์ บุญแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในบทความนี้ จะกล่าวถึงการใช้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์ ได้แก่ การคูณเมทริกซ์ และ

เมทริกซ์ผกผัน ช่วยคำนวณผลลัพธ์จากการกระจายการลงทุนของนักลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนไม่ขาดทุน

เลย หรือผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าเงินลงทุนอย่างแน่นอน(เท่าทุนหรือได้กำไร)

โดยมีการศึกษาการกระจายการลงทุนด้วยการใช้เมทริกซ์ขนาด 2*3 เพื่อที่จะได้กำหนดสถานการณ์และประเภทการลงทุนได้มากขึ้น