เปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่ผลิตจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน เส้นใยปาล์มน้ำตาลและเส้นใยปาล์มน้ำมันและปาล์มน้ำตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชนันท์ ราชธานี, ถิรดา เกื้อมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันคณะผู้จัดทำพบเจอแผ่นวัสดุดูดซับเสียงได้อย่างมากมายในสถานที่ใกล้ตัว อาทิเช่น โรงภาพยนตร์ ห้องอัดเสียง เป็นต้น ซึ่งแผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่ใช้นั้นทำจากเส้นใยพลาสติกเมื่อโดนความร้อนจะระเหยสาร DOP ออกมาทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะประดิษฐ์แผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันและเส้นใยปาล์มน้ำตาล เนื่องจากเส้นใยทั้งสองชนิดมีลักษณะทางกายภาพของเส้นใยที่คล้ายคลึงกันและยังเป็นวัสดุเหลือใช้ในชุมชนอีกด้วย โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากแผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่ผลิตจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน เส้นใยปาล์มน้ำตาลและเส้นใยปาล์มน้ำมันและปาล์มน้ำตาลและผลิตแผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติที่ได้ประสิทธิภาพและมีราคาทีราคาค่อนข้างต่ำโดยนำเส้นใยทั้งสามชนิดที่ตากแห้งแล้วเป็นเวลา 168 ชั่วโมง มาขึ้นรูปเป็นรูปทรงกระบอกในอัตราส่วนระหว่างเส้นใยปาล์มน้ำมันและเส้นใยน้ำตาล คือ 0:1 1:3 1:1 3:1 และ 1:0และใช้วิธีการทดประสิทธิภาพเสียงของแผ่นดูดซับเสียงที่ทำจากเส้นใยของปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำตาลและเส้นใยปาล์ฺมน้ำมันผสมปาล์มน้ำตาล แล้วมาเปรียบเทียบประสิทธิการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงที่ทำจากเส้นใยทั้งสามชนิด