การศึกษาประสิทธิภาพพลาสติกชีวภาพจากเปลือกสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาดา เปล่งทรัพย์, ธัญพิสิษฐ์ บัวประคอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติก เป็นสารประกอบสังเคราะห์อย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานส่งผลให้ดินเสื่อมคุณภาพ และเมื่อเผาจะทำให้เกิดมลพิษในอากาศ รวมถึงพลาสติกใช้แหล่งวัตถุดิบจากปิโตรเลียมเป็นหลั ซึ่งปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป จึงต้องมีการคิดค้นวัสดุชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้มาทดแทนพลาสติก เพื่อลดปริมาณการเกิดปัญหาขยะพลาสติกทีเกิดขึ้น

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพพลาสติกชีวภาพจากเปลือกสับปะรด โดยนำเปลือกสับปะรดมาสกัดเซลลูโลส แล้วดัดแปรโครงสร้างทางเคมีด้วยปฏิกิริยาเอเทอริฟิเคชันโดยใช้พลังงานไมโครเวฟในการให้ความร้อน และนำไปขึ้นรูปโดยใช้สารละลายไดคลอโลมีเทน แล้วทำการศึกษาประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพที่สังเคราะห์ได้ ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีด้วย FT-IR และทดสอบสมบัติการละลายของผงเซลลูโลสดัดแปร สมบัติการต้นแรงดึง สมบัติการดูดซึมน้ำ และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกจากผงเซลลูโลสดัดแปรที่ได้

โดยประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพจากเปลือกสับปะรดที่สังเคราะห์ขึ้นมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสามารถนำมาใช้ทดแทนพลาสติก และพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้