การศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนไขมันจากสารสกัดจากกากถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณธร ศรีวิรมย์, พัณณ์ชิตา เมฆสกุลวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนไขมันจากสารสกัดจากกากถั่วเหลือง โดยมีวิธีทำคือนำถั่วเหลืองล้างให้สะอาดจากนั้นแช่น้ำให้ท่วมทิ้งไว้ 8 ชั่วโมง ใส่ถั่วเหลืองที่แช่น้ำแล้วลงในเครื่องปั่นใส่น้ำตามด้วยอัตราส่วน 1 : 3 แล้วปั่นให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนละเอียด นำส่วนผสมมารองด้วยผ้าขาวบางบีบเอาน้ำออกจากนั้นนำไปอบด้วยตู้อบความร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง แล้วนำกากถั่วเหลืองแห้งมาสกัดโดยใช้สารละลายเอทานอล 95% เป็นตัวทำละลายในอัตราส่วน 1 กรัม : 20 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 วัน จากนั้นนำมาระเหยสารออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศเป็นเวลา 30 นาที ดูลักษณะการจับตัวกับน้ำมันโดยการใช้ดรอปเปอร์หยดสารสกัดจากกากถั่วเหลืองและน้ำมันอย่างละหยดลงในบีกเกอร์ที่บรรจุน้ำเปล่าอยู่ พบว่าสารสกัดจากกากถั่วเหลืองสามารถจับตัวรวมกับน้ำมันได้ จากนั้นทำสารสกัดให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์อัดเม็ด แล้วศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำทิ้งโดยนำผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากกากถั่วเหลืองใส่ลงในบีกเกอร์ที่บรรจุด้วยน้ำ 150 มิลลิลิตรผสมกับน้ำมันพืช 25 มิลลิลิตร โดยแบ่งเป็น 7 การทดลองตามระยะเวลาการใส่ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 1-7 วัน จากนั้นนำไปหาปริมาณน้ำมันที่เหลือ จากการทดลองศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนไขมันจากสารสกัดจากกากถั่วเหลือง ผลการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากกากถั่วเหลืองสามารถบำบัดน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนไขมันได้