การศึกษาประสิทธิภาพฟิล์มถ่านกัมมันต์ดูดซับเอทิลีนเพื่อลดการเสื่อมสภาพดอกกล้วยไม้ส่งออกสกุลหวาย พันธุ์บอมโจ (Dendrobium spp. Bomjo)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยรักษ์ ไพศาลอัศวเสนี, ชัญญา ปัญจศานนทชัย, ภูมิพงษ์ จันทร์หอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพัตรา นมัสศิลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอมโจ (Dendrobium spp. Bomjo) เป็นกล้วยไม้ที่นำมาทำการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ การส่งออกกล้วยไม้ด้วยวิธีบรรจุช่อดอกขนส่ง มีอุปสรรคคือ การหลุดร่วงของดอกและช่อดอก และอายุการเก็บรักษาของดอกกล้วยไม้ที่สั้น โดยขั้นตอนการส่งออก ทำให้ดอกไม้ได้รับการกระทบกระเทือน ดอกกล้วยไม้จะหลั่งสารเอทิลีน ที่ทำให้ดอกไม้ชราภาพเร็วขึ้น ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดค้นแผ่นฟิล์มถ่านกัมมันต์ดูดซับเอทิลีน มีขั้นตอนการผลิตคือ สกัดเซลลูโลสจากเหง้ามันสำปะหลัง แล้วเตรียมสารขึ้นรูปฟิล์มอัตราส่วนต่างๆ ดังนี้ สารละลายคาร์บอกซิลเมทธิลเซลลูโลส : ปริมาณแป้งมัน : ปริมาณเซลลูโลส : ปริมาณถ่านกัมมันต์ อัตราส่วนที่ 1 (3 : 1 : 1 : 1 ) อัตราส่วนที่ 2 (3 : 1 : 1 : 2) และอัตราส่วนที่ 3 (3 : 1 : 1 : 3) แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นฟิล์ม จากนั้นนำมาทดสอบประสิทธิภาพฟิล์มที่มีผลต่อน้ำหนักสด การหลุดร่วงของดอก อายุแจกัน อัตราการหายใจ และปริมาณของแก๊สเอทิลีน ของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอมโจ (Dendrobium spp. Bomjo) โดยตั้งสมมุติฐานไว้ว่าบรรจุภัณฑ์ฟิล์มถ่านกัมมันต์ดูดซับเอทิลีนสามารถลดปริมาณแก๊สเอทิลีนในกล่องบรรจุภัณฑ์ และการสูญเสียน้ำหนักสด การหลุดร่วง อัตราการหายใจ และเพิ่มอายุปักแจกันของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอมโจกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอมโจ (Dendrobium spp. Bomjo)