ประสิทธิภาพของการสกัดสารอัลลีโลพาทีจากหญ้าดอกขาวในตัวทำละลายที่ต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิศ ลือชา, มนัสนันท์ แก้วมาลา, วรรณิดา เขื้อสุริยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณา ธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชของสารสกัดอัลลีโลพาทีจากหญ้าดอกขาวในตัวทำละลายที่ต่างกันคือ น้ำกลั่น เฮกเซน และEthyl Acetate ซึ่งสารอัลลีโลพาธีนั้นมีความสามารถในการยับยั้งและการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ โดยอาจส่งผลกระทบต่อการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นๆ และในปัจจุบันการเกษตรกรรมมักประสบปัญหาเกี่ยวกับวัชพืช ซึ่งมีวัชพืชจำนวนมากที่สามารถเข้าทำลายพืชปลูกและสร้างความเสียหาย ทำให้ผลผลิตลดลงเกษตรกรจึงต้องใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช และมีการใช้ต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานหลายปีส่งผลให้เกิดการตกค้างในดิน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จากปัญหาดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันเกษตรกรหันมาใช้การทำเกษตรอินทรีย์โดยใช้สารประกอบอินทรีย์เพื่อกำจัดวัชพืชมากขึ้น ในการทดลองนี้จึงมุ่งใช้สารสกัดจากพืชหญ้าดอกขาวเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของพืชอัลลีโลพาทีในการกำจัดวัชพืชโดยศึกษาชนิดของตัวทำละลายมีผลต่อการสกัดสารหยาบจากหญ้าดอกขาวเและวิธีการสกัดสารมีผลต่อความเข้มข้นและปริมาณสารสกัดหยาบจากหญ้าดอกขาว โดยนำหญ้าดอกขาวมาสกัดโดยใช้ตัวทำละลายและความเข้มข้นที่ต่างกัน แล้วนำสารสกัดที่ได้มาทดสอบการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ วัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคือ หญ้าเจ้าชู้ และวัชพืชใบเลี้ยงคู่ คือ ไมยราบ สังเกตและบันทึกดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์