ระบบริหารจัดการห้องเรียนและห้องประชุม ด้วยระบบสมองกลฝังตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร พิมแก้ว, พงศ์ศรัณย์ ทิสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ห้องเรียนหรือห้องประชุมตรงกัน เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งการที่มีหลายอาคารอาจทำให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางทำให้อาจเกิดการหลงทางได้ จากการสังเกต ณ ช่วงเวลาหนึ่งพบว่า เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นหลายครั้ง

โครงงานเรื่องระบบบริหารจัดการห้องเรียนและห้องประชุม ด้วยระบบสมองกลฝังตัว นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบสมองกลฝังตัว(Embedded system) มาพัฒนาระบบ ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการบริหารจัดการการใช้งานห้องเรียนและห้องประชุม โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการการเขียนโปรแกรมในการจัดการการจัดสรรการใช้ห้องเรียนและห้องประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมลงในบอร์ดESP8266 ด้วยโปรแกรม Arduino IDE ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปประยุกต์กับระบบสมองกลฝังตัวรูปแบบอื่นๆนะตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำ โดยผู้จัดทำโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของการเขียนโปรแกรมได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น โครงงานเรื่องระบบบริหารจัดการห้องเรียนและห้องประชุม ด้วยระบบสมองกลฝังตัว จึงมีจุดมุ่งหมาย โดยการนำระบบสมองกลฝังตัวมาพัฒนาระบบ เพื่อจัดสรรการใช้งานห้องเรียนและห้องประชุม และเป็นการระบุข้อมูลของห้องต่างๆ ที่ผู้ใช้งานเดินผ่าน เพื่อระบุตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่ด้วย