ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อความปลอดภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธุวพัส กิจบำรุง, ชิษณุพงศ์ ภู่ทอง, ปราโมช ศรีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.1ที่มาและความสำคัญของปัญหา

โครงงานนี้ได้แนวคิดมาจากปัญหาทรัพย์สินภายในตู้ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ด้วยเหตุผลส่วนตัวของนักเรียนที่อาศัยอยู่ที่หอพักจึงไม่สามรถติดกล้องวงจรปิดในห้องพัก ด้วยเหตุผลนี้จึงไม่สามรถหาตัวคนร้ายได้

คณะผู้จัดทำโครงงานของข้าพเจ้าจึงช่วยกันระดมความคิดสร้างระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อความปลอดภัย โดยจะให้ได้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัย หมดกังวล [1]

1.2วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน

2.เพื่อให้เกิดความสบายในของคณะผู้จัดทำที่เจอปัญหานี้

3.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอีกหลายๆด้านได้

1.3สมมติฐานของโครงงาน

ระบบนี้จะสามารถสร้างความปลอดภัยได้

1.4วิธีการดำเนินการ

1.สืบหาข้อมูล

2.นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

3.ลงมือสร้างโปรแกรม

4.ทดลองใช้

5.สรุปผล