ระบบตรวจสอบที่นั่งบนรถตู้สาธารณะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร์ ร่มพิกุล, นัทธกานต์ พวงสุวรรณ, นภัสร ท่าเรือรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดจำนวนที่นั่งบนรถตู้สาธารณะ ซึ่งมีที่นั่งระหว่าง 14-15 ที่นั่ง ซึ่งการเดินทางโดยรถตู้สาธารณะก็เป็นทางเลือกที่ผู้ใช้บริการนิยมอย่างแพร่หลาย ทำให้มีผู้คนจำนวนมากที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะ ส่งผลให้ในบางครั้งที่นั่งบนรถตู้มีไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งทางสถานีและผู้ใช้บริการไม่สามารถทราบที่นั่งว่างบนรถตู้ก่อนที่จะถึงสถานีได้ ก่อให้เกิดความวุ่นวายและความล่าช้าในการใช้บริการ

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำระบบตรวจสอบที่นั่งบนรถตู้สาธารณะ ซึ่งจะใช้เซนเซอร์รับแรงกดน้ำหนัก (Force Sensitive Resistor :FSR) ใช้ร่วมกับ KidBright Chain 2-CH Force Sensor FSR ตรวจสอบที่นั่งบนรถตู้และส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น Line notify เพื่อแจ้งข้อมูลให้ทางสถานีและผู้ใช้บริการได้ทราบจำนวนที่นั่งว่างบนรถตู้สาธารณะในขณะนั้น เมื่อรถตู้มาถึงสถานีก็จะลดความวุ่นวายและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการใช้บริการรถตู้สาธารณะในแต่ละครั้ง

จากการจัดทำระบบตรวจสอบที่นั่งบนรถตู้สาธารณะทำให้ทางสถานีและผู้ใช้บริการได้รู้จำนวนที่นั่งว่างบนรถตู้สาธารณะก่อนที่จะมาถึงสถานี เมื่อรู้จำนวนที่นั่งว่างบนรถตู้ก็จะทำให้ทางสถานีรู้จำนวนผู้โดยสารในรอบต่อไป ทำให้ผู้โดยสารเตรียมตัวได้ทัน เมื่อรถตู้มาถึงสถานีทุกอย่างจะมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดความวุ่นวายและความล่าช้าในการใช้บริการ