อุปกรณ์ช่วยตัดกิ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อติกานต์ ผิวเหลืองสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัณญา จุ่นน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การต่อกิ่ง เป้นการขยายพันธุืที่ไม่อาศัยเพศแบบหนึ่ง ทำให้ได้พันธุ์ไม้ตรงตามต้องการโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจและมักนิยมใน กลุ่มไม้ประดับ เช่น ชวนชม หรือพืชชนิดอื่นในตอนที่ต้นตอเป็นต้นอ่นชวนชมเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคาสูงและนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย รวมถึงส่งออกไปขายต่างประเทศ สร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี แต่ราคาของชวนชมส่วนหน้านอกจากสายพันธุ์ดีแล้ว ยังดูภาพรวมของความสวยงาม โดยต้นชวนชมมีการปลูกที่หลายวิธี เช่นการเพาะเมล็ด การต่อกิ่งซึ่งการต่อกิ่งและเสียบยอด เป็นวิธีนิยม แต่มักพบปัญหาเสียบยอดถ้าแผลรอยต่อจาการต่อกิ่งและเสียบยอดก็จะมีผลกระทบต่อการเสร้างเนื้อเยื่อเชื่อมติดกัน กิ่งชวนชมไม่ดีทำให้ต้นชวนชมๆม่สวย และขายได้น้อยราคาต่ำการสร้างแผลต่อรอยต่อจากการติดตา สำหรับเกษตรกรมักต้องใช้ความชำนาญมากขึ้นจึงจะทำให้เรียบเนียนและได้ต้นพันธุ์ที่ดีทำให้เป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยตัดกิ่งเพื่อง่ายต่อการใช้และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น