เครื่องคนสารด้วยระบบความดัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร อย่างตระกูล, เกริกพล อยู่เจริญ, วัฒนชัย อินทรวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มารุต เจือตระกูล, อาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเครื่องคนสารละลายด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Stirrer) ยากต่อการผลิต สร้าง และนำมาใช้งาน ซึ่งเครื่องคนสารละลายด้วยแม่เหล็กหาใช้งานได้ยาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เข้าถึงได้ยากต้องผลิตเป็นพิเศษซึ่งใช้แรงจากแม่เหล็กไฟฟ้า และหากขาดแคลนอุปกรณ์ชนิดนี้ จะเป็นการยากต่อการคนสารละลายที่ตกตะกอนได้

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับเครื่องคนสารละลาย โดยที่เครื่องคนสารละลายที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานั้นใช้พลังงานความร้อนจากการต้มสารให้เกิดความดัน และเกิดแรงดันส่งไปภายในท่อเพื่อให้ใบพัดหมุน แล้วคนสารละลายที่ตกตะกอนได้ และสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเครื่องคนสารละลายด้วยแม่เหล็ก