ผลของอาหารและวัสดุหลบภัยที่แตกต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปูขาว (Scylla paramamosain) เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาอิม หะยีสาแม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์