เครื่องดักจับไมโครพลาสติกในน้ำโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชวกร จิรศุภางกูร, ทรัพย์สาคร ธิเลิศ, อธิป งามจิตต์เอื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ, ศิธาศินี นินใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้วัสดุที่ทำมาจากพลาสติกซึ่งมีการย่อยสลายยากและเกิดเม็ดพลาสติกขนาดเล็กที่เรียกว่า ไมโครพลาสติก ซึ่งไมไครพลาสติกมีขนาดประมาณน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร(5,000 ไมครอน) ที่พบได้ทั่วไปทั้งในอากาศและในน้ำและจากการสำรวจของ Environmental Science and Technilogy ระบุว่าในร่างกายของมนุษย์มีไมโครพลาสติกอยู่ประมาณ 74,000 – 121,000 อนุภาค ไมโครพลาสติกมีความอันตรายต่อร่างกาย คือ มีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า BPA หรือบิสฟีนอลเอ สารตัวนี้จะไปรบกวนการทำงานของระบบในร่างกาย รบกวนการทำงานการปล่อยฮอร์โมนเอสโทรเจน

ทางคณะผู้จัดทำได้ทราบถึงปัญหานี้จึงได้นำโครงงานการคัดแยกไมโครพลาสติกจากแหล่งน้ำด้วยวิธีการใหม่ต้นทุนต่ำ โดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตร่วมกับการกรองด้วยถ่านชีวภาพ มาประยุกต์ใช้โดยนำไปประดิษฐ์เป็นเครื่องดักจับไมโครพลาสติกจากแหล่งน้ำโดยใช้ไฟฟ้าสถิต