เครื่องหยอดเมล็ดข้าวขวัญใจชาวทุ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิพล หลวงโปธา, ปาราเมศ ตาก๋องแก้ว, วิริทธิ์พล สมสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรชัย กาญจนธารทิพย์, อัจฉริยา รังสิวุฒาภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกข้าวในปัจจุบันมีการใช้แรงงานคนน้อยเนื่องจากแรงงานในภาคเกษตรลดลงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการและมีค่าจ้างแรงงานสูงทำให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งจะใช้เวลาในการผลิตข้าวมาก ทำให้ไม่ทันต่อการทำนาในครั้งต่อไป ดังนั้นเครื่องจักรกลเกษตรในรูปแบบต่างๆ จึงเข้ามาบทบาทสามารถทดแทนแรงงานคนได้ในเกือบทุกขั้นตอนของการผลิตข้าวในปัจจุบันและอนาคต จากการพัฒนาการทำนาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และลดปัญหาการเกิดศัตรูพืช ทางคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์เครื่องหยอดข้าวขวัญใจชาวทุ่ง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยในการปลูกข้าวให้มีความสะดวกสบาย ใช้แรงในการปลูกน้อย ประหยัดปริมาณเมล็ดพันธุ์ ช่วยในการเว้นระยะห่างระหว่างกอของข้าวเพื่อให้ข้าวมีน้ำหนักมากและสามารถจำกัดวัชพืชได้โดยง่าย โดยในท้องตลาดเครื่องหยอดเมล็ดข้าวนั้นมีราคาที่สูง โครงงานนี้จึงเป็นการประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดข้าวด้วยต้นทุนที่ต่ำ สามารถควบคุมให้ทำงานในระยะไกลได้โดยสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือจากโปรแกรม Arduino โครงงานนี้เป็นโครงงานต่อเนื่อง ซึ่งในขั้นต้นทางคณะผู้จัดทำ ได้จัดทำเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโดยใช้แรงงานคนในการใช้งาน ซึ่งจะพัฒนาโครงงานให้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยเครื่องกลและใช้การสั่งการระยะไกลโดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ