เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวควบคุมระยะไกลจากโทรศัพท์มือถือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิพล หลวงโปธา, ปาราเมศ ตาก๋องแก้ว, วิริทธิ์พล สมสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจฉริยา รังสิวุฒาภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวควบคุมระยะไกลจากโทรศัพท์มือถือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นโครงงานที่มีการพัฒนาขึ้นจากโครงงานเดิม โดยมีการพัฒนาให้โครงงานดังกล่าวมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการทำให้มีความเท่าทันต่อยุคสมัย มีการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโครงงานนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการทำนาให้มีความน่าสนใจ สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำเกษตรกรรม ช่วยลดต้นทุนในการปลูกข้าว ทำให้การปลูกข้าวเป็นเรื่องที่ง่าย และเข้าถึงได้ไม่ยากสำหรับผู้คนในทุกช่วงวัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงโดยใช้เหล็กเป็นโครงเพื่อสร้างความแข็งแรง คงทนให้แก่เครื่อง และใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวควบคุมผ่านไปยังบอร์ดสั่งการไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้บังคับทิศทางในการเคลื่อนที่ของเครื่องผ่านมอเตอร์เซอร์โว ลิมิตสวิทช์ และมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อ ตามลำดับ การพัฒนาโครงงานนี้ได้น้ามาใช้ได้จริงและประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก