การศึกษาความสามารถในการแยกไลโซไซม์ในไข่ขาวโดยใช้กระบวนการณ์กรองด้วยเจลพีดของไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนันท์ แก้วเกตุ, สินีนาฏ สุขมั่น, บัณฑิตา แสงสุริยันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, สุภัสสร สิงห์โส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์