การศึกษาความสัมพันธ์ของกิ้งกือระหว่างการม้วนตัว ความยาว และ จำนวนข้อปล้องของกิ้งกือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุ ทรงเล็กสิงห์, ภัทรศยา ทิพวงศ์ษา, ปภาวี รักษาภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ของกิ้งกือระหว่างการม้วนตัว ความยาว และ จำนวนข้อปล้องของกิ้งกือ

วัตถุประสงค์

1.ศึกษาพฤติกรรมการม้วนของกิ้งกือ

2.หาสมการถดถอยระหว่างความยาวน้ำหนักและจำนวนขอปล้องของกิ้งกือ